Gebruiksvoorwaarden website

De website www.kroodle.nl (website) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Kroodle B.V. . Kroodle is een handelsnaam van Kroodle B.V.. Kroodle B.V. is gevestigd in Den Haag aan de Jan Kistenstraat 31.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op jouw bezoek aan en jouw gebruik van deze website, als ook op de via of op deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (informatie).

 

Door jouw bezoek en gebruik van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Kroodle B.V. wijst je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Kroodle B.V. adviseert je om geregeld te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Om de gebruiksvoorwaarden op te slaan of te printen, kun je gebruikmaken van de knop in de rechterhoek van deze pagina. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 29 januari 2018.

Kroodle B.V. is aanbieder van innovatieve verzekeringstechnologie. De website van Kroodle B.V. heeft als primaire doel het informeren van potentiële B2B klanten.

 

Functioneren van deze website

Kroodle B.V. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Kroodle B.V. een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kroodle B.V. vraagt jouw begrip hiervoor en wil je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website en het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

 

Informatie op deze website

Kroodle B.V. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Kroodle B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens  niet kan garanderen. 

Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we je er expliciet op wijzen dat Kroodle B.V. niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen en uit het gebruik van de Informatie, inclusief onze diensten.

 

Welke browsers en besturingssystemen ondersteunen de Kroodle website of app?

De pagina's van Kroodle zijn ontwikkeld met moderne internettechnologie en werken het beste met de laatste versies van de volgende besturingssystemen en (mobiele) browsers:

Besturingssystemen
 • Windows 
 • Mac OS
 • Android
 • IOS

 

Browsers
 • Internet Explorerer 10 en hoger
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Safari

 

Is jouw browser up-to-date?

Browsers worden vaak aangepast met meer en betere beveiligingstechnieken. Controleer daarom regelmatig of je de nieuwste versie van uw browser gebruikt. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser om de versie te controleren. Via onderstaande links kunt je de nieuwste versie van jouw browser downloaden en installeren:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Google Chrome (Windows)
 • Google Chrome (Mac)

 

Is jouw besturingssysteem up-to-date?

Zorg ervoor dat jouw besturingssysteem voorzien is van de laatste updates. Via onderstaande links kunt je (automatische) updates instellen:

 

 • Microsoft Windows
 • Apple

 

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroodle B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Kroodle B.V..

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks naar externe internetpagina’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kroodle B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Privacy- en cookiebeleid

Kroodle B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de website volgens het privacy- en cookiebeleid.

 

Ongevraagd toegestuurde ideeën

In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (materialen) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Kroodle B.V. via e-mail of anderszins, zal Kroodle B.V. gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Kroodle B.V. zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden. 

 

Je vrijwaart Kroodle B.V. hierbij terzake van alle schade en kosten die Kroodle B.V. lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

 

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag.